• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שלבים ותוצרים

תהליך גיבוש תכנית המתאר עתיד להמשך כשנתיים, ולכלול:

 

איסוף וניתוח נתונים
במסגרת שלב זה נאספו נתונים כמותיים ואיכותניים במגוון אספקטים רלבנטיים וביניהם:
מיקומה ותפקידה של נס ציונה במטרופולין תל אביב והערים בסביבתה, היבטים תחבורתיים וכלכליים; המבנה העירוני, ההקשרים הסביבתיים והנופיים; בחינת היבטים חברתיים ודמוגרפים; סקר שימור המורשת הבנויה; בחינת היבטים נופיים ואקולוגים וסקר תשתיות.

ניתוח המאפיינים והמשאבים המקומיים, נועד לאתר הזדמנויות ו/או  נקודות לשיפור ולהמשך פיתוחה של העיר.

 

הגדרת חזון, מטרות ויעדים
שלב זה נועד להגדיר לאן שואפת נס ציונה להתפתח. הגדרת חזון, מטרות ויעדים מאפשרת לעיר לנתב את התכנית בכיוון ברור, אחיד ונטול פניות. היא מקלה על העיר להתייחס לתכניות הבאות לפתחה, ולהובילן בכיוונים הרצויים.

 

גיבוש חלופות תכנון
במסגרת שלב זה בונה צוות התכנון מספר חלופות לפיתוח העיר. כל חלופה  מייצגת 'תמונת עיר' שונה, ומעלה לדיון מגוון סוגיות והיבטים: אופי הבינוי, רשת התנועה בעיר, המערך הפיזי של שירותי הציבור, השטחים הפתוחים, וכיוב'.
 

פיתוח חלופה נבחרת
חלופות התכנון מייצרות שיח חשוב מאין כמוהו, המאפשר לעיר לבחור את החלופה המתאימה לה ביותר, בבחינת היבטים מרכזיים ומול החזון אשר הוגדר בשלבים הקודמים. במקרים רבים החלופה הנבחרת תהיה מורכבת משילוב של כמה היבטים מהחלופות שהוצעו.

 

אישור התכנית
על פי החוק, התכנית תעבור מספר הליכי אישור בועדות השונות עד לאישורה הסופי. התהליך הצפוי עלול להיות ארוך ומורכב (3-5 שנים).

 

כל שלבי התכנון ילוו בתהליך המשכי של שיתוף מגוון המגזרים, הכולל:

  • יידוע על התקדמות התכנון באמצעי התקשורת השונים
  • הפצת שאלונים לכל תושבי העיר
  • קבוצות מיקוד בשיתוף מגוון קהילות העיר וגופים מרכזיים
  • הצגת חומרי התכנון בשקיפות מלאה, באתר אינטרנט ייעודי
  • ועדות היגוי בשיתוף גופים מקומיים, אזוריים וארציים

 

בסוף התהליך, יכללו בין תוצרי תכנית המתאר:

  • תשריט- התשריט הינו מפה של שטח השיפוט העירוני, המתווה את יעודי הקרקע, לרבות חלוקה לאזורי משנה וסימון נקודות ציון עיקריות.
  • תקנון- הוראות התכנית, הכוללות הנחיות סטאטוטוריות (בעלות תוקף חוקי) לתכנון מגוון אזורי העיר.
  • נספחים- הוראות מנחות במגוון תחומים רלבנטיים: תחבורה, תשתיות, נוף וכיוב', כולל מפות ותשריטים מתאימים. תוצרים אלו מעניקים לעיר מסגרת תכנונית יציבה, המאפשרת לה להמשיך ולהתפתח בהתאם לחזון ולערכים שהציבה על סדר יומה.

 

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד