• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שיתוף הציבור

תכנית המתאר לעיר נס ציונה נועדה לעצב את פני העיר על מגוון אזוריה לשנים הבאות בדגש על  משמעויות פיסיות, אולם היא משפיעה בראש ובראשונה על תושבי העיר.

התכנית מיועדת להוביל לצמיחה עירונית אשר תאפשר איכות חיים מיטבית על בסיס דפוסי פיתוח מתאימים, עדכניים ואיכותיים לאורך זמן, תוך שימוש נבון ומושכל במשאבי העיר, מורשתה, מאפייניה והפוטנציאל הגלום במקום. מכאן, ששיתוף הציבור נדרש כחלק בלתי נפרד מתהליך הכנת התכנית ולכל אורכה החל משלב הגדרת האתגרים המרכזיים ומדיניות הפיתוח ועד שלב עיצוב המלצות וכיווני הצמיחה המוגדרים לאזוריה השונים של העיר.

שיתוף התושבים מיועד לאפשר שיח ודיון בין העירייה, מקבלי החלטות,  אנשי המקצוע המומחים ותושבי העיר. שיח זה נדרש לניהול מתאים המאפשר שיתוף אפקטיבי, מגוון – המאפשר השתתפות מרמת היידוע בדבר הכנתה של התכנית ועד השפעה על עיצובה. שקיפות התהליך, הצגתו בפני הציבור והזמנתו לקחת בו חלק משקפים הובלת תהליך תכנון המעודד תשומות, מגוון נקודות מבט, התלבטות סביב דילמות והובלה לתוצרים רגשי מקום וקהילה. שיתוף הינו בסיס לעידוד שייכות, מעורבות והשתתפות כדפוס ניהול מוניציפאלי המספק נראות לעירייה ופועלה, מקדם זמינות לתושבים ומשילות עכשווית. זוהי הזדמנות לפתח שימוש במגוון אמצעים, דיגיטאליים (אתר, אפליקציות, שאלונים מקוונים וכד') ופרונטאליים (כנסים, קבוצות מיקוד, מפגשי שיח, שולחנות עגולים וכד') – מהלכים הממצבים את העירייה כחדשנית ועדכנית.

הכנת תכנית המתאר בנס ציונה תשלב תהליכי שיתוף ציבור בהתאמה לשלבי התקדמות תהליך התכנון – על מנת לאפשר תשומות מתאימות ורלבנטיות .

 

שיתוף הציבור שלב א – מרכיבים מרכזיים

בשלב הראשון של הכנת תכנית המתאר, הכולל אפיון, מיפוי ולימוד העיר, כבסיס להגדרת מדיניות התכנון, בוצע תהליך שיתוף הכולל מספר מרכיבים: יידוע – התושבים עודכנו על קיום התהליך ע"י פרסום באתר העירייה ושליחת הודעה בדואר לכל בית אב בעיר.

שאלונים – התושבים זומנו למלא שאלון המביע את עמדתם בקשר לעיר. התושבים נשאלו מהם האתגרים בפניהם עומדת נס ציונה, ובמה לדעתם צריכה להתמקד תכנית המתאר. השאלון העלה את הנושאים המרכזיים שמעסיקים את התושבים. השאלונים הופצו בשני ערוצים – שאלון ממוחשב דרך אתר העירייה, ושאלון מודפס שצורף למכתב שהופץ לכל בית אב בנס ציונה. בסה"כ התקבלו כ-700 שאלונים מלאים.

קבוצות מיקוד – קבוצות המיקוד הוגדרו על בסיס מאפיינים קהילתיים על מנת לאפשר ייצוג למגוון תשובי העיר, על בסיס גיל, מגדר, וותק, סביבת מגורים, דפוס תעסוקה ועוד. מטרת המפגש הייתה לאפשר למשתתפים להציף סוגיות, אתגרים  ונושאים מרכזיים המחייבים התייחסות תכנית המתאר מנקודת מבטם. וכן לשמוע את התייחסותם לנושאים אלה. כל זאת כתשומות לקראת הגדרת מדיניות הפתוח העירונית.

 פרסום, הפצת שאלונים לכל בית אב בדואר וזימון לקבוצות מיקוד, היוו אמצעים ליידע את כלל תושבי נס ציונה בדבר הכנתה של תכנית המתאר, וכן, לעודד אותם לקחת חלק פעיל בגיבושה. זהו מהלך ייחודי המניח תשתית מלאה לשיתוף . שכן כלל התושבים יודעים, וכלל אלה המעוניינים יכולים להגיב, להתייחס לזימונים וכד'. כלומר – תשתית השיתוף הינה מלאה, שקופה ומאפשרת לכולם לקחת חלק בתהליך.

היקף התגובה וההתייחסות בשלב זה של היידוע והשאלונים מעיד עד כמה פנייה מסוג זה הינה רלבנטית ומתאימה: התקבלו כ- 700 שאלונים מלאים כ-6% מכלל משקי הבית שקבלו את השאלון. אלה שעורים גבוהים של הענות , בכל קנה מידה. הענות גבוהה זו משקפת את ההוויה הקהילתית המאפיינת את העיר: אכפתיות, מעורבות, צרכים בוערים ורצון להיות מעורבים. ההוויה הקהילתית הינה פועל יוצא הן של רצון להיות מעורבים והן של צרכים, לחצי פיתוח, עיר הנתונה לצמיחה והתחדשות, וכן – סדר יום עירוני המחייב גיבוש עמדות במגוון נושאים של פיתוח, צמיחה והתחדשות. שילוב זה הוביל להיענות גבוה, קבלת היקף משמעותי של שאלונים ובסיס לתשומות לתכנית המתאר – בהיקף משמעותי ומגוון קהילות העיר.

בשלב זה נערך ניתוח של השאלונים. (ראו נספח א') מציג תוצרי הניתוח. ניתוח השאלונים שימש בסיס ותשומות יסוד לתהליך התכנון – הן עבור שלב האפיון – מנקודת המבט של התושבים והן לצורך הגדרת האתגרים המובילים העומדים על סדר היום – לקראת גיבוש מדיניות התכנון וכן להגדרת דפוסי המשך תהליך השיתוף – באמצעות קבוצות מיקוד.

לקבוצות המיקוד זומנו כ - 150 תושבים, מקרב ממלאי השאלון בעלי העניין לקחת חלק פעיל ולהשתתף במפגשים. בפועל הגיעו כ – 50 משתתפים, אשר חולקו לשתי קבוצות: האחת עסקה במגורים, תעסוקה ותנועה. והשנייה עסקה בשטחי ציבור, נוף ואיכות סביבה. הקבוצות היו הטרוגניות וכללו נציגי תושבים, עירייה וצוות התכנון , ובכך אפשרו שיח ודיון פתוח, המייצג מגוון נקודות מבט, מאפשר התייחסות מקצועית ובו זמנית אזרחית, קהילתית 'מהשטח'.
איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד